نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 17 % (28)
خوب 13 % (22)
متوسط 6 % (11)
ضعیف 62 % (102)
تعداد کل آراء :   163