نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 17 % (27)
خوب 14 % (22)
متوسط 6 % (10)
ضعیف 61 % (95)
تعداد کل آراء :   154