نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 38 % (234)
خوب 34 % (210)
متوسط 2 % (14)
ضعیف 24 % (147)
تعداد کل آراء :   605