نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 16 % (28)
خوب 13 % (23)
متوسط 6 % (11)
ضعیف 63 % (106)
تعداد کل آراء :   168