نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 13 % (30)
خوب 28 % (66)
متوسط 4 % (11)
ضعیف 53 % (122)
تعداد کل آراء :   229