نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 17 % (26)
خوب 14 % (22)
متوسط 6 % (10)
ضعیف 61 % (94)
تعداد کل آراء :   152