نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 13 % (30)
خوب 27 % (62)
متوسط 4 % (11)
ضعیف 53 % (120)
تعداد کل آراء :   223