بررسی وضعیت ترافیکی طرح آزمایشی
۱۳۹۸ پنجم فروردين 594 بازدید

برگزاری جلسه تخصصی بررسی وضعیت ترافیکی طرح آزمایشی با جامعه مهندسین به میزبانی کانون مهندسین بهشهر
جلسه با حضور شهردار بهشهر مهندس فیروزی، مهندس جواد داودی دبیر شورای ترافیک،محمدرضا مومنی سرپرست سازمان حمل ونقل ،سرگرد بخشنده واز جامعه مهندسین آقایان رضانژاد،یزدانپناه،مقدم برگزار گردید.دراین جلسه مهندس داودی دبیر شورای ترافیک بر لزوم حمایت از رانندگان تاکسی و اجرای طرح در راستای حمایت از اشتغال رانندگان تاکید کرد.
روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری بهشهر