برگزاری جلسه گروه ماده 18
۱۳۹۷ بيست و هشتم بهمن 581 بازدید

برگزاری جلسه گروه ماده 18 با محوریت بررسی و ارزیابی وضعیت سرویس حمل و نقل دانش آموزان در راستای ساماندهی بهینه و مطلوب و ممانعت از بروز هرگونه خطرات ناشی از عدم رعایت قانون در بین رانندگان و تعهد شرکتها  بررسی  و میبایست در حد مطلوب مورد حساسیت قرار گیرد.

روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری بهشهر