حضور پرسنل سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر در رژه موتوری 12بهمن سالروز ورودحضرت امام ره به میهن اسلامی
۱۳۹۶ شانزدهم بهمن 154 بازدید

 حضور پرسنل سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر در رژه موتوری 12بهمن سالروز ورودحضرت امام ره به میهن اسلامی