استقرار تاکسی خطوط در ایستگاه گلشهر جهت تسریع رفت و آمد ساکنین شهید باقری و نواب صفوی
۱۳۹۶ چهارم دي 143 بازدید

 

در راستای خدمات رسانی به ساکنین محله نواب صفوی وشهیدباقری سازمان حمل ونقل همگانی بهشهراعلام کردکه شهروندان عزیزجهت استفاده ازتاکسی خطوط مستقردرایستگاه گلشهربهره مندگردند