استقرار تاکسی خطوط در ایستگاه گلشهر جهت تسریع رفت و آمد ساکنین شهید باقری و نواب صفوی
۱۳۹۶ چهارم دي 35 بازدید

 

در راستای خدمات رسانی به ساکنین محله نواب صفوی وشهیدباقری سازمان حمل ونقل همگانی بهشهراعلام کردکه شهروندان عزیزجهت استفاده ازتاکسی خطوط مستقردرایستگاه گلشهربهره مندگردند