تبریک جناب مهندس فیروزی سرپرست شهرداری باهیات همراه وجناب سرگرد بخشنده بمناسبت هفته حمل ونقل
۱۳۹۶ چهارم دي 176 بازدید

درادامه دیدوبازدیدهای هفته حمل ونقل همگانی مهندس فیروزی سرپرست شهرداری بهشهرباهیات همراه وجناب سرگردبخشنده رئیس پلیس راهورباهیئت  همراه باحضوردردفترمدیرعامل سازمان دیداروضمن تبریک هفته حمل ونقل اززحمات مدیرعامل .پرسنل ورانندگان تاکسی بهشهرتقدیروتشکرکردند