تحویل کارت وبرچسب ترددرانندگان سرویس مجازدانش آموزی تحت نظارت دستگاههای اجرایی
۱۳۹۶ بيست و هفتم آذر 154 بازدید

براساس قانون فقط رانندگانی که دارای کارت وبرچسب ترددمیباشندمجازبه جابجایی دانش آموزندورانندگان فاقدکارت وبرچسب غیرمجاز

تحویل کارت وبرچسب ترددرانندگان سرویس مجازدانش آموزی تحت نظارت دستگاههای اجرایی به رانندگان تحت پوشش شرکتهای حمل ونقل دانش آموزی