تحویل کارت وبرچسب ترددرانندگان سرویس مجازدانش آموزی تحت نظارت دستگاههای اجرایی
۱۳۹۶ بيست و هفتم آذر 33 بازدید

براساس قانون فقط رانندگانی که دارای کارت وبرچسب ترددمیباشندمجازبه جابجایی دانش آموزندورانندگان فاقدکارت وبرچسب غیرمجاز

تحویل کارت وبرچسب ترددرانندگان سرویس مجازدانش آموزی تحت نظارت دستگاههای اجرایی به رانندگان تحت پوشش شرکتهای حمل ونقل دانش آموزی