پیام تبریک مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری بهشهربه مناسبت روزملی حمل ونقل
۱۳۹۶ بيست و ششم آذر 46 بازدید

 پیام تبریک مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری بهشهربه مناسبت روزملی حمل ونقل

بنام یگانه قادرمتعال
درآستانه26آذر،روزملی صنعت حمل ونقل که ازآن بعنوان{نیروی محرکه توسعه}یادمی شودهستیم که کارآمدی وتوانمندی آن زمینه سازتوسعه همه جانبه کشورهامی باشد.
حمل ونقل به عنوان یکی ازپایه های اقتصاد درجامعه امروزموردتوجه برنامه ریزان اقتصادی کشورقرارداشته است به همین مناسبت همه ساله چنین روزی به عنوان روز حمل ونقل گرامی داشته می شود.
بیست وشش آذرماه،به پاس خدمات طاقت فرسای ناوگان خستگی ناپذیرحمل ونقل کشور،وبرای آگاهی هرچه بیشترجامعه،بانقش وجایگاه اساسی بخش حمل ونقل دراقتصادایران زمین،به عنوان(روزحمل ونقل)انتخاب شده است.
بی شک رسیدن به توسعه پایدارشهری وعدالت اجتماعی دربخش حمل ونقل درگروهمکاری ومساعی تلاشگران حوزه حمل ونقل می باشد.
این روز رابه تمامی دست اندرکاران صنعت حمل ونقل کشور،به ویژه تلاشگران ورانندگان عزیزوزحمت کش ناوگان حمل ونقل عمومی بهشهر که درراه پیشرفت وآبادانی این شهرگام برمی دارند،تبریک وتهنیت عرض می نمایم.

عبدالله غلامی
مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی