بازدید از فعالیت خودروهای سرویس مدارس
۱۳۹۶ هجدهم مهر 49 بازدید

بازدید از فعالیت خودروهای سرویس مدارس و برخورد با رانندگان غیر مجاز سرویس مدرسه با حضور پلیس راهور و بازرسین سازمان حمل و نقل همگانی بهشهر