جلسه کار گروه تخصصی ماده 18 سرویس مدرسه در محل سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر برگزار شد .
۱۳۹۶ سي شهريور 100 بازدید

با عنایت به شروع سال تحصیلی 97-96 و بهبود حمل ونقل دانش اموزی در سال جاری جلسه کارگروه جهت پیگیری مصوبات گذشته کارگروه ماده 18 با شرکت نماینده دادستان ،مسئول انجمن و اولیای اداره اموزش و پرورش ،ملک ناین رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه و مدیران آژانس با حضور مسئول بازرسی سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر برگزار و در راستلی اجرای مصوبات گذشته گزارش کامل ارئه دادند.