ترکیب واعضای هیات انضباطی سازمان حمل ونقل همگانی بهشهر انتخاب شدند
۱۳۹۶ سي شهريور 68 بازدید

برابر ماده 47 مجموعه قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های حمل و نقل عمومی درون شهری وآیین نامه انضباط راننداگان  پروانه های بهره برداری و رانندگان خودروهای تحت نظارت سازمان به منظور ایجاد رفاه و بالابردن خدمات سرویس دهی خودروهای تحت نظارت سازمان و بهبود شرایط ورعایت حقوقی قانونی در محیط تر کیب واعضای هیات انتخاب و معرفی شدند وبه شرح ذیل می باشد :

·         سرگرد امید بخشنده  بعنوان رئیس کمیته

·         سیدمصطفی نقیبی زاده نماینده سازمان حمل ونقل

·         جواد داوودی نماینده محترم فرماندار

·         محمدرضا مومنی دبیر هیات انضباطی

·         سید مهدی طباطبایی نماینده تاکسیرانان

·         رضا قربانی نماینده تاکسیرانان